POZIV IZ VOLONTERSKOG CENTRA ZADAR Javite se za volontiranje

POZIV IZ VOLONTERSKOG CENTRA ZADAR

 Volonterski Centar Zadar započeo s provedbom projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost" koji je na natječaju za financiranje programa lokalnih volonterskih centara u 2017. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu s Gradom Zadrom i Zadarskom županijom.

Cilj projekta "Volontiranje - kompetencije za budućnost" jest povećanje broja volontera i koordinatora volontera na području Zadarske županije te promocija potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje s naglaskom na nove volonterske programe kojima se stječe iskustvo potrebno za daljnje obrazovanje.

Poslan je poziv školama da obavijeste učenike/ce da se najkasnije do petka 26.01.2018. mogu prijaviti za sudjelovanje na projektu. U suradnji s OŠ Voštarnica, Dječjim vrtićem Latica, Domom za odrasle osobe Sv. Frane Zadar, Kabinetom za ranu intervenciju u sklopu Caritasa Zadarske nadbiskupije i Doma za odgoj djece i mladeži Zadar dogovoreni su programi volontiranja za zainteresirane učenike/ce.

Program bi trajao mjesec dana, a predviđena su četiri posjeta učenika/ca ustanovama koje odaberu. Učenici/e će se kroz dogovorene posjete ustanovama upoznati sa radom same ustanove, opisom posla i svakodnevnim radom zaposlenika/ca različitih profesija koji/e rade u tim ustanovama. Zaposlenici/e navedenih ustanova koji/e će primiti učenike/ce na volontiranje po struci su: logopedi, socijalni pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, radni terapeuti, fizioterapeuti, specijalist rane intervencije te edukacijski rehabilitator koji/e će učenicima/ama opisati i objasniti opis posla i obaveze specifične za svaku struku.

Broj učenika/ca koji/e se mogu prijaviti na volontiranje u ovim ustanovama je ograničen na 48, a učenici/e će u poslanu tablicu upisati tri ustanove u kojima bi željeli volontirati te struke koje žele upoznati. Kako svaka ustanova ima određen broj volontera/ki koje može primiti, učenike/e ćemo raspoređivati po njihovim željama koje su naveli/e u tablicu vodeći se ograničenim brojem koji je postavila određena ustanova. Učenicima/ama će se ponuditi volonterski programi kako bi se prije samog upisa na fakultete, upoznali sa strukom koju bi kasnije eventualno odabrali.

Obzirom da se radi o deficitarnim zanimanjima na području Zadarske županije smatramo da ćemo na ovaj način doprinijeti i na potrebe u lokalnoj zajednici. Za prijavljene učenike/ce će se organizirati edukacija na temu volontiranja na kojoj će se učenike/ce dodatno upoznati sa svakom ustanovom, sa njihovim programima i strukama koje rade u njima te će se precizirati datumi početka provođenja programa .

Svi zainteresirane učenike/ce da tablicu sa popunjenim podacima mogu poslati na mail Volonterskog centra Zadar (info@vczd.org [HYPERLINK: mailto:info@vczd.org]) najkasnije do petka 26.01.2018.

Naslovnica Tribina

Najčitanije